Συμβουλές σύνθεσης

Text Formats

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
 • Οι γραμμές και οι παράγραφοι αναγνωρίζονται αυτόματα. Οι ετικέτες αλλαγής γραμμής <br />, ανοίγματος παραγράφου <p> και κλεισίματος παραγράφου </p> εισάγονται αυτόματα. Αν οι παράγραφοι δεν αναγνωρίζονται, απλώς εισάγετε μία-δύο κενές γραμμές.

Filtered HTML

 • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
 • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <iframe>

  This site allows HTML content. While learning all of HTML may feel intimidating, learning how to use a very small number of the most basic HTML "tags" is very easy. This table provides examples for each tag that is enabled on this site.

  For more information see W3C's HTML Specifications or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

  Περιγραφή ετικέταςΠληκτρολογείτεΠαίρνετε
  Οι άγκυρες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία παραπομπών σε άλλες σελίδες.<a href="http://adultclub.gr">Adult Club</a>Adult Club
  Με έμφαση<em>Με έμφαση</em>Με έμφαση
  Strong<strong>Strong</strong>Strong
  Αναφορά πηγής<cite>Αναφορά πηγής</cite>Αναφορά πηγής
  Απόσπασμα<blockquote>Απόσπασμα</blockquote>
  Απόσπασμα
  Κείμενο κώδικα, για την παρουσίαση πηγαίου κώδικα προγραμμάτων<code>Κώδικας προγράμματος</code>Κώδικας προγράμματος
  Μη αριθμημένη λίστα - χρησιμοποιείτε το <li> για να αρχίσετε κάθε στοιχείο<ul> <li>Πρώτο στοιχείο</li> <li>Δεύτερο στοιχείο</li> </ul>
  • Πρώτο στοιχείο
  • Δεύτερο στοιχείο
  Αριθμημένη λίστα - χρησιμοποιείτε το <li> για να αρχίσετε κάθε στοιχείο<ol> <li>Πρώτο στοιχείο</li> <li>Δεύτερο στοιχείο</li> </ol>
  1. Πρώτο στοιχείο
  2. Δεύτερο στοιχείο
  Δεν υπάρχουν οδηγίες για την ετικέτα li.
  Οι λίστες ορισμών είναι παρόμοιες με τις άλλες λίστες της HTML. Το <dl> αρχίζει τη λίστα ορισμών, το <dt> αρχίζει τον όρο ενός ορισμού και το <dd> αρχίζει την περιγραφή του ορισμού.<dl> <dt>Πρώτος όρος</dt> <dd>Πρώτος ορισμός</dd> <dt>Δεύτερος όρος</dt> <dd>Δεύτερος ορισμός</dd> </dl>
  Πρώτος όρος
  Πρώτος ορισμός
  Δεύτερος όρος
  Δεύτερος ορισμός
  Δεν υπάρχουν οδηγίες για την ετικέτα dt.
  Δεν υπάρχουν οδηγίες για την ετικέτα dd.
  Κανονικά, ετικέτες παραγράφων προστίθενται αυτόματα, γι' αυτό χρησιμοποιείτε αυτή την ετικέτα για να προσθέσετε περισσότερες.<p>Παράγραφος ένα.</p> <p>Παράγραφος δύο.</p>

  Παράγραφος ένα.

  Παράγραφος δύο.

  Δεν υπάρχουν οδηγίες για την ετικέτα iframe.

  Most unusual characters can be directly entered without any problems.

  If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

  Περιγραφή χαρακτήραΠληκτρολογείτεΠαίρνετε
  Εμπορικό και&amp;&
  Μεγαλύτερο του&gt;>
  Μικρότερο του&lt;<
  Εισαγωγικό&quot;"
 • Οι γραμμές και οι παράγραφοι αναγνωρίζονται αυτόματα. Οι ετικέτες αλλαγής γραμμής <br />, ανοίγματος παραγράφου <p> και κλεισίματος παραγράφου </p> εισάγονται αυτόματα. Αν οι παράγραφοι δεν αναγνωρίζονται, απλώς εισάγετε μία-δύο κενές γραμμές.